Slovo na úvod

Spoločnosť vstúpila na slovenský trh v roku 2011. Zámer spoločnosti bol stanovený na tri roky, počas ktorých sa spoločnosť zamerala najmä na organizáciu, poradenstvo, backround a back office partnerských spoločností v Slovenskej republike, Českej republike a Slovinsku.

 

Rok 2014 priniesol nové výzvy a zmeny. Navonok najvýraznejšou zmenou bola zmena obchodného mena spoločnosti a to na LAW AND POLITICAL SCIENCE AGENCY, s. r. o. skratka: L&P s.r.o., pod ktorým spoločnosť podniká do dnešných dní. Od konca roka 2014 sa začala príprava projektu Inter pares – medzi rovným (integrácia ľudí so zdravotným postihnutím do spoločenského a pracovného života a odstraňovanie bariér v praxi.) Okrem sociálneho zamerania spoločnosti L&P s.r.o. sa začala aj príprava komerčných služieb a vznik chránenej dielne L&P. Dňa 01.06.2015 príslušný Úrad práce sociálnych vecí a rodiny štatútom priznal spoločnosti L&P s.r.o. postavenie chránenej dielne.

 

Spoločnosť LAW AND POLITICAL SCIENCE AGENCY, s. r. o. skratka: L&P s.r.o. sa stala národným víťazom Európskej ceny za podporu podnikania na Slovensku a postúpila do európskeho kola súťaže EEPA 2016 so svojim projektom „Inter Pares“ zameraný na integráciu osôb so zdravotným postihnutím do spoločenského a pracovného života.

 

V dnešných dňoch spoločnosť LAW AND POLITICAL SCIENCE AGENCY, s. r. o. skratka: L&P s.r.o., ako chránená dielňa L&P patrí medzi stabilné a silné spoločnosti v Slovenskej republike. Svojím portfóliom služieb a ich komplexnosťou je jedinečná a rozumie korporátnym procesom. Prinášame kvalitné služby, meníme postoj ľudí a zbavujeme ich predsudkov. Moderný pohľad na Chránenú dielňu a prácu ľudí v nej a sny o vzájomnej užitočnosti a prospešnosti pretvárame na realitu. Transformujeme dobré nápady do atraktívnych produktov a služieb pre našich zákazníkov a partnerov. Budeme poctení, ak si nás zvolíte ako svojho dodávateľa či partnera

Chránená dielňa

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava rozhodnutím zo dňa 24.02.2015 vyhovel a odsúhlasil spoločnosti LAW AND POLITICAL SCIENCE AGENCY, s. r. o. skratka: L&P s.r.o. uvedenie kancelárskych priestorov do prevádzky. Týmto krokom sme sa priblížili k nášmu cieľu, ktorým bolo otvorenie chránenej dielne. Dňa 25.05.2015 spoločnosť L&P s.r.o. prijala do zamestnania 2-och zamestnancov so zdravotným znevýhodnením. Dňa 01.06.2015 príslušný Úrad práce sociálnych vecí a rodiny štatútom priznal spoločnosti L&P s.r.o. postavenie chránenej dielne.

 

V našom tíme úspešne spolupracujú bok po boku ľudia so zdravotným znevýhodnením aj bez neho a to spôsobom, vďaka ktorému sa vzájomne dopĺňajú a dosahujú tak kvalitné a hodnotné výstupy. Svojim postojom a prístupom, sa snažíme zabezpečiť aktivizáciu a integráciu, osôb so zdravotným postihnutím do spoločenského a pracovného života.

 

V roku 2017 sme rozšírili svoje portfólio poskytovaných služieb v režime náhradného plnenia. V súčasnosti sme lídrom na slovenskom trhu medzi chránenými dielňami, čo do komplexnosti a profesnosti služieb. Prioritou spoločnosti ostáva individuálny prístup ku každému klientovi. Svojim klientom ponúkame komplexné služby a benefity pre obchod a podnikanie, s vysokou spoločenskou a sociálnou pridanou hodnotou. Služby sú produktom chránenej dielne L&P a na ich uvádzaní do praxe a udržateľnosti sa podieľajú osoby so zdravotným znevýhodnením. Služby majú charakter 100% náhradného plnenia.

Ponuka služieb

Administratíva

Mombined with handful model sentence structures to generate which looks.

Vedenie účtovníctva a personalistika

Mombined with handful model sentence structures to generate which looks.

Ďalšia služba

Mombined with handful model sentence structures to generate which looks.

BOZP a ochrana osobných údajov

Mombined with handful model sentence structures to generate which looks.

Eventy, firemné aktivity a dni zdravia

Mombined with handful model sentence structures to generate which looks.

Ďalšia služba

Mombined with handful model sentence structures to generate which looks.

Grafické práca a podpora reklamy

Mombined with handful model sentence structures to generate which looks.

Bonus a služby na kľúč

Mombined with handful model sentence structures to generate which looks.

Ďalšia služba

Mombined with handful model sentence structures to generate which looks.

Wings For Human

Wings for Human využíva vzájomnú interakciu (vzájomné pôsobenie) prírody a živých organizmov. Sokoliarstvo vytvára v projekte Wings for Human základný stavebný kameň.

Oficiálna Web Stránka

O projekte

Wings for Human využíva vzájomnú interakciu (vzájomné pôsobenie) prírody a živých organizmov. Sokoliarstvo vytvára v projekte Wings for Human základný stavebný kameň. Následne sú aplikované ďalšie tri piliere a to fyzioterpia, psychológia a sociológia (nie je vylúčený vplyv ďalších odborov, či už humanitných alebo technických. Tie sa budú dopĺňať postupne praxou). Pomocou uvedených základných pilierov sa bude vytvárať vplyv a priestor na skupiny, ktoré sa začnú vytvárať v projekte.

Cieľ projektu

Snahou a zámerom je zmierniť prehlbovanie sociálnej segregácie medzi skupinami v modernej spoločnosti. Okrem prehĺbenia sociálnych interakcií sa bude klásť dôraz na environmentálnu výchovu a učenie nových generácii umeniu sokoliarstva, uchovávanie tradícii a zvykov, psychohygienu, prinavrátenie prírody do moderného technického spôsobu života ľudí v 21. Storočí, vytvorenie novej terapeutickej metódy, predchádzanie moderným spoločenským chorobám a pôsobiť preventívne a socializovať a integrovať osoby so zdravotným znevýhodnením, seniorov, neprispôsobivých ľudí do spoločenského a pracovného života.

Pre koho je projekt určený

V projekte si svoje mesto nájdu deti a mládež, ľudia v produktívnom veku – zamestnanci, manažéri, podnikatelia, ľudia v post produktívnom veku – dôchodcovia, osoby so zdravotným znevýhodnením, ktoré budú môcť prostredníctvom workshopov, kurzov, seminárov, terapeutických sedení, tráviť svoj čas v príjemnom prostredí.