Chránená dielňa

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava rozhodnutím zo dňa 24.02.2015 vyhovel a odsúhlasil spoločnosti LAW AND POLITICAL SCIENCE AGENCY, s. r. o. skratka: L&P s.r.o. uvedenie kancelárskych priestorov do prevádzky. Týmto krokom sme sa priblížili k nášmu cieľu, ktorým bolo otvorenie chránenej dielne. Dňa 25.05.2015 spoločnosť L&P s.r.o. prijala do zamestnania 2-och zamestnancov so zdravotným znevýhodnením. Dňa 01.06.2015 príslušný Úrad práce sociálnych vecí a rodiny štatútom priznal spoločnosti L&P s.r.o. postavenie chránenej dielne.

 

V našom tíme úspešne spolupracujú bok po boku ľudia so zdravotným znevýhodnením aj bez neho a to spôsobom, vďaka ktorému sa vzájomne dopĺňajú a dosahujú tak kvalitné a hodnotné výstupy. Svojim postojom a prístupom, sa snažíme zabezpečiť aktivizáciu a integráciu, osôb so zdravotným postihnutím do spoločenského a pracovného života.

 

V roku 2017 sme rozšírili svoje portfólio poskytovaných služieb v režime náhradného plnenia. V súčasnosti sme lídrom na Slovenskom trhu medzi chránenými dielňami, čo do komplexnosti a profesnosti služieb. Prioritou spoločnosti ostáva individuálny prístup ku každému klientovi. Svojim klientom ponúkame komplexné služby a benefity pre obchod a podnikanie, s vysokou spoločenskou a sociálnou pridanou hodnotou. Služby sú produktom chránenej dielne L&P a na ich uvádzaní do praxe a udržateľnosti sa podieľajú osoby so zdravotným znevýhodnením. Služby majú charakter 100% náhradného plnenia.

Čo je náhradné plnenie?

Náhradne plnenie je synonymum slova pre „zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím“. Náhradné plnenie využívajú vo väčšine prípadov zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú najmenej 20 zamestnancov. Plnia si tým zákonnú povinnosť, ktorú im ukladá zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, v znení neskorších právnych predpisov. Nájdu sa ale aj zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú menej ako 20 zamestnancov, nemajú zákonnú povinnosť a napriek tomu využívajú náhradné plnenie. Naskytá sa otázka prečo to robia? Odpoveď je jednoduchá. Pretože služby, ktoré poskytujú chránené dielne sú svojou kvalitou porovnateľné so službami spoločnosti, ktoré nezamestnávajú osoby so zdravotným postihnutím.

 

Náhradné plnenie Vám vie zabezpečiť len chránená dielňa, poprípade chránené pracovisko za predpokladu splnenia zákonom stanovených podmienok. Náhradné plnenie z našej chránenej dielne L&P je pre klienta prospešné z dôvodu získania služieb, ktoré klient skutočne potrebuje. Taktiež klient zadaním zákazky chránenej dielni a uplatnením si náhradného plnenia znižuje svoje náklady, využíva služby s vysokou spoločenskou hodnotou a dáva možnosť osobám so zdravotným postihnutím integrovať sa do spoločnosti a aktivizovať sa na pracovnom, či obchodnom trhu.

Napísali o nás

Referencie

Certifikáty a ocenenia