Wings For Human

Wings for Human využíva vzájomnú interakciu (vzájomné pôsobenie) prírody a živých organizmov. Sokoliarstvo vytvára v projekte Wings for Human základný stavebný kameň.

Oficiálna Web Stránka

O projekte

Wings for Human využíva vzájomnú interakciu (vzájomné pôsobenie) prírody a živých organizmov. Sokoliarstvo vytvára v projekte Wings for Human základný stavebný kameň. Následne sú aplikované ďalšie tri piliere a to fyzioterpia, psychológia a sociológia (nie je vylúčený vplyv ďalších odborov, či už humanitných alebo technických. Tie sa budú dopĺňať postupne praxou). Pomocou uvedených základných pilierov sa bude vytvárať vplyv a priestor na skupiny, ktoré sa začnú vytvárať v projekte.

Cieľ projektu

Snahou a zámerom je zmierniť prehlbovanie sociálnej segregácie medzi skupinami v modernej spoločnosti. Okrem prehĺbenia sociálnych interakcií sa bude klásť dôraz na environmentálnu výchovu a učenie nových generácii umeniu sokoliarstva, uchovávanie tradícii a zvykov, psychohygienu, prinavrátenie prírody do moderného technického spôsobu života ľudí v 21. Storočí, vytvorenie novej terapeutickej metódy, predchádzanie moderným spoločenským chorobám a pôsobiť preventívne a socializovať a integrovať osoby so zdravotným znevýhodnením, seniorov, neprispôsobivých ľudí do spoločenského a pracovného života.

Pre koho je projekt určený

V projekte si svoje mesto nájdu deti a mládež, ľudia v produktívnom veku – zamestnanci, manažéri, podnikatelia, ľudia v post produktívnom veku – dôchodcovia, osoby so zdravotným znevýhodnením, ktoré budú môcť prostredníctvom workshopov, kurzov, seminárov, terapeutických sedení, tráviť svoj čas v príjemnom prostredí.

Inter Pares

Inter pares – medzi rovnými je zameraný na integráciu osôb so zdravotným znevýhodnením do spoločenského a pracovného života a odstraňovaní bariér v praxi.

Oficiálna Web Stránka

O projekte

Projekt Inter pares – medzi rovnými je zameraný na integráciu osôb so zdravotným znevýhodnením do spoločenského a pracovného života a odstraňovaní bariér v praxi. Vznikol ako potreba podpory pre zdravotne znevýhodnené osoby, ich rodiny pri odstraňovaní, administratívnych, byrokratických, právnych a sociálnych bariér v spoločnosti. V dnešných dňoch už projekt pomáha desiatkam ľudí, ktoré sa vďaka projektu integrovali a socializovali do spoločenského a pracovného života.

Cieľ projektu

Osobám so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám pomáhame pri komunikácii s orgánmi štátnej správy a samosprávy. Predchádzanie prieťahom, nedorozumeniam, nezhodám, súdnym sporom pri vybavovaní kompenzácii pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Integrujeme osoby so zdravotným znevýhodnením do spoločenského a pracovného života. Vzdelávame a zabezpečujeme rozšírenie právneho vedomia pre osoby so zdravotným znevýhodnením, ich rodiny ale aj úrady štátnej správy a samosprávy. Riešiť bezbariérovosť vo verejných budovách, ďalej pre všetky verejné inštitúcie – školy, nemocnice, políciu, úrady, práce sociálnych vecí a rodiny, súdy a ďalšie.

Pre koho je projekt určený

Cieľovou skupinou projektu sú ľudia a ich rodiny, ktorých životné situácie – či už úraz alebo zdravotné znevýhodnenie od narodenia – priviedli do sveta osôb so zdravotným znevýhodnením. Taktiež je projekt určený aj pre právnické osoby, ktoré sa snažia integrovať a socializovať osoby so zdravotným znevýhodnením do spoločnosti a pracovného života.